Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 05 listopada 2020 r.

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów w Jeżowem zaprasza do złożenia oferty na dostawę busa do przewozu osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej „u Aniołów” w Jeżowem.

I. TERMIN SKŁADANIA OFERT

12 listopada 2020r.

II. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Dostawa busa do przewozu osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej „u Aniołów” w Jeżowem. Zadanie dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Dom Pomocy Społecznej „u Aniołów” , 37-430 Jeżowe 728, od dnia upublicznienia zapytania ofertowego do dnia 12 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Koperta powinna zawierać dopisek: „Oferta na dostawę busa do przewozu osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej „u Aniołów” w Jeżowem”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać:

 1. wskazanie miejscowości i daty;
 2. nazwę Oferenta, adres siedziby, numer NIP, REGON, KRS/CEiDG oraz dane kontaktowe (w tym adres e-mail);
 3. nazwę oferowanego pojazdu oraz cenę brutto za dostawę przedmiotu zamówienia uwzgledniającą składowe określone w punkcie VII podpunkt 4 zapytania;
 4. opis oferowanego pojazdu ze wskazaniem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, z tym, że jeżeli oferowany pojazd posiada parametr różny od wymaganego, albo jeżeli opis przedmiotu zamówienia określa dany parametr w przedziale, należy wskazać dokładny opis oferowanego przedmiotu, również należy wykazać dodatkowe, ważne z punktu widzenia oceniającego wyposażenie;
 5.  oświadczenia o:

- uwzględnieniu w cenie wszystkich kosztów wykonania zamówienia;

- wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z opisem przedmiotu zamówienia,

- związaniu ofertą przez okres 30 dni.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna być kompletna oraz posiadać ponumerowane strony. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub upoważnienia do podpisania, które powinny być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 30-to dniowy bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Załączona do oferty kopia dokumentu powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI WARIANTOWYCH. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI POWIERZENIA CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

IV. ZAMAWIAJACY:

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
Ul. Broniewskiego 28/30
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel. 662467723
E-mail: sekretariat@siostryodaniolow.pl

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z TERMINEM REALIZACJI:

Cel zamówienia:

Celem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego busa z dokumentami do pierwszej rejestracji (karta pojazdu, wyciąg z homologacji, wolnego od wad fizycznych i prawnych) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór oferty

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I INFORMACJA O WYKLUCZENIU:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. dysponują pracownikami posiadającymi uprawnienia do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisy
 2. prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 3. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie dla realizacji przedmiotu zamówienia,
 4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy:

 1. nie spełniają warunków określonych w podpunkcie 1,
 2. są powiązani ze Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów kapitałowo lub osobowo. Powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć jako brak wzajemnego powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Ocena spełnienia warunków: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.); o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz o braku powiązań kapitałowych i osobowych – poprzez podpisanie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

VII. OCENA OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. cena: 100 pkt

2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny ofert:

Kryterium cena – max. 100 pkt

P = (Cb/Cr) * 100 pkt

Gdzie:

P – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cb – najniższa cena brutto zaoferowana

Cr – cena brutto rozpatrywanej oferty

100 – waga kryterium

Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najniższa oferowana cena

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów oraz spełni wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym.

4. Cena oferty to cena brutto oferty wyrażona w PLN, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia oraz rabaty i upusty, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, zawierająca między innymi:

 1. wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia,
 2. podatek VAT,
 3. koszty dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

5. Oferowana cena nie ulegnie zmianie przez okres związania.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNIKU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Oferenci zostaną powiadomieni o wyniku prowadzonego postepowania w sprawie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (zawiadomienie zostanie wysłane na wskazany w ofercie adres). Zawiadomienie to zostanie również umieszczone na stronie internetowej www.jezowe.siostryodaniolow.pl

IX. DODATKOWE INFORMACJE:

Wszelkie zapytania dotyczące zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail: jezowe@siostryodaniolow.pl, najpóźniej 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku, gdy cena ofertowa najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość środków przewidzianych na zakup busa, ale również bez podania przyczyny. Informacja o unieważnieniu zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz wysłana Oferentom, którzy prześlą oferty przed terminem unieważnienia. Oferty przesłane do czasu unieważnienia postępowania nie będą rozpatrywane i nie będą odsyłane oferentom.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3 - wzór oferty